skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Transformation Policies for 2015 and Beyond: Quo Vadis?

Yoo, Im-Soo

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr 2015, Vol.1(1), pp.75-VII [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Im-Soo Yoo
  2. Yoo, Im-Soo
  3. Yoo, I.-S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...