skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: E - History: America xóa Tác giả/ người sáng tác: Ikenberry, G. John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Troubled Triangle : Economic and Security Concerns for The United States, Japan, and China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Troubled Triangle : Economic and Security Concerns for The United States, Japan, and China

T. Inoguchi ; G. Ikenberry;; Inoguchi, Takashi ; Ikenberry, G. John

E-ISBN: 9781137316851 E-ISBN: 1137316853 DOI: 10.1057/9781137316851 ISBN: 9781137321992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Future of East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of East Asia

Hayes, Peter ;Moon, Chung-In;; Hayes, Peter ; Moon, Chung-In

ISBN: 978-981-10-4976-7 ; E-ISBN: 978-981-10-4977-4 ; DOI: 10.1007/978-981-10-4977-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Reinventing the Alliance : US - Japan Security Partnership in an Era of Change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinventing the Alliance : US - Japan Security Partnership in an Era of Change

Ikenberry, G. John; Inoguchi, Takashi

E-ISBN: 9781403980199 E-ISBN: 1403980195 DOI: 10.1057/9781403980199 ISBN: 9781403963154

Toàn văn không sẵn có

4
Liberal leviathan the origins, crisis, and transformation of the American world order
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal leviathan the origins, crisis, and transformation of the American world order

Ikenberry, G. John

E-ISBN 0691125589 ; E-ISBN 9780691156170 ; E-ISBN 9781400838196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ikenberry, G. John
  2. Inoguchi, Takashi
  3. 猪口, 孝 イノグチ, タカシ
  4. Ikenberry, G
  5. Chung-In Moon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...