skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Tác giả/ người sáng tác: Ikeda, H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sharp peak of the zero-temperature penetration depth at optimal composition in Ba[Fe.sub.2][([As.sub.1-x][P.sub.x]).sub.2].(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Hashimoto, K. ; Cho, K. ; Shibauchi, T. ; Kasahara, S. ; Mizukami, Y. ; Katsumata, R. ; Tsuruhara, Y. ; Terashima, T. ; Ikeda, H. ; Tanatar, M. A. ; Kitano, H. ; Salovich, N. ; Giannetta, R. W. ; Walmsley, P. ; Carrington, A. ; Prozorov, R. ; Matsuda, Y.

Science, June 22, 2012, Vol.336(6088), p.1554(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...