skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Tác giả/ người sáng tác: Iizuka, H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of high-temperature ageing on the creep-rupture properties of cobalt-base L-605 alloys

Tanaka, M. ; Iizuka, H.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(12), pp.5199-5206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00580151

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of grain-boundary configuration on the high-temperature creep strength of cobalt-base L-605 alloys

Tanaka, M. ; Iizuka, H. ; Tagami, M.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(7), pp.2421-2428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174505

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of creep-rupture properties of wrought cobalt-based HS-21 alloys at high temperatures

Tanaka, M. ; Iizuka, H. ; Ashihara, F.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(5), pp.1623-1628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of grain size and microstructures on the internal friction and Young's modulus of a high-strength steel HT-80

Tanaka, Manabu ; Iizuka, Hiroshi

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(16), pp.4389-4393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00543656

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture toughness measurement with fatigue-precracked single edge-notched beam specimens of WC-Co hard metal

Iizuka, H. ; Tanaka, M.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(16), pp.4394-4398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00543657

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of fatigue-crack growth resistance by grain-boundary reaction precipitates at high temperature

Iizuka, Hiroshi ; Tanaka, Manabu

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(8), pp.3785-3789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00575419

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model of the high-temperature deformation of metallic materials with ellipsoidal second-phase particles

Tanaka, M. ; Iizuka, H.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(6), pp.1932-1938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00547928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of serrated grain boundaries on the crack growth in austenitic heat-resisting steels during high-temperature creep

Tanaka, Manabu ; Iizuka, Hiroshi ; Ashihara, Fumio

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(11), pp.3827-3832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01106799

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiation of recrystallized grain structure under high-temperature low-cycle fatigue in 304 stainless steel

Iizuka, H. ; Sato, N.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(4), pp.894-898 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creep rupture strength and grain-boundary sliding in austenitic 21 Cr-4Ni-9Mn steels with serrated grain boundaries

Tanaka, Manabu ; Miyagawa, Ohmi ; Sakaki, Tsuneaki ; Iizuka, Hiroshi ; Ashihara, Fumio ; Fujishiro, Dai

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(2), pp.621-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174696

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture initiation at a sphrerical inclusion in a matrix plastically deformed by shear

Iizuka, Hiroshi ; Tanaka, Manabu

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(2), pp.611-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01145531

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (12)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iizuka, H
  2. Tanaka, M
  3. Tanaka, Manabu
  4. Iizuka, Hiroshi
  5. Ashihara, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...