skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Iimori, K xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of divided feeding on activity-stress ulcer and the thymus weight in the rat

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Iimori, K ; Ida, Y ; Nagasaki, N

Physiology & behavior, August 1981, Vol.27(2), pp.349-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 7301966 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of age and stress on regional noradrenaline metabolism in the rat brain

Ida, Y ; Tanaka, M ; Kohno, Y ; Nakagawa, R ; Iimori, K ; Tsuda, A ; Hoaki, Y ; Nagasaki, N

Neurobiology of aging, 1982, Vol.3(3), pp.233-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-4580 ; PMID: 7162552 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of feeding situation on stomach ulcers and organ weights in rats in the activity-stress ulcer paradigm

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Nishikawa, T ; Iimori, K ; Hoaki, Y ; Ida, Y ; Nakagawa, R ; Kohno, Y ; Nagasaki, N

Physiology & behavior, February 1982, Vol.28(2), pp.349-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 7079348 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological stress enhances noradrenaline turnover in specific brain regions in rats

Iimori, K ; Tanaka, M ; Kohno, Y ; Ida, Y ; Nakagawa, R ; Hoaki, Y ; Tsuda, A ; Nagasaki, N

Pharmacology, biochemistry, and behavior, April 1982, Vol.16(4), pp.637-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; PMID: 7200246 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marked enhancement of noradrenaline turnover in extensive brain regions after activity-stress in rats

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Kohno, Y ; Nishikawa, T ; Iimori, K ; Nakagawa, R ; Hoaki, Y ; Ida, Y ; Nagasaki, N

Physiology & behavior, August 1982, Vol.29(2), pp.337-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 7146139 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Priming effects of activity-stress ulcer in rats

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Nishikawa, T ; Iimori, K ; Hoaki, Y ; Ida, Y ; Kohno, Y ; Nagaski, N

Physiology & behavior, October 1982, Vol.29(4), pp.733-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 6891080 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daily increase in noradrenaline turnover in brain regions of activity-stressed rats

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Kohno, Y ; Ida, Y ; Hoaki, Y ; Iimori, K ; Nakagawa, R ; Nishikawa, T ; Nagasaki, N

Pharmacology, biochemistry, and behavior, September 1983, Vol.19(3), pp.393-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; PMID: 6634888 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effects of morphine on noradrenaline release in brain regions of stressed and non-stressed rats

Tanaka, M ; Kohno, Y ; Tsuda, A ; Nakagawa, R ; Ida, Y ; Iimori, K ; Hoaki, Y ; Nagasaki, N

Brain research, 19 September 1983, Vol.275(1), pp.105-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 6578864 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery of stress-induced increases in noradrenaline turnover is delayed in specific brain regions of old rats

Ida, Y ; Tanaka, M ; Tsuda, A ; Kohno, Y ; Hoaki, Y ; Nakagawa, R ; Iimori, K ; Nagasaki, N

Life sciences, 11 June 1984, Vol.34(24), pp.2357-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3205 ; PMID: 6727569 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ida, Y.
  2. Tanaka, M
  3. Tsuda, A.
  4. Iimori, K
  5. Ida, Yoshishige

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...