skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Online Learning xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Ice, Philip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student ratings of the importance of survey items, multiplicative factor analysis, and the validity of the community of inquiry survey

Díaz, Sebastián R ; Swan, Karen ; Ice, Philip ; Kupczynski, Lori

The Internet and Higher Education, 2010, Vol.13(1), pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2009.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Diaz, Sebastian R.
  2. Swan, K
  3. Ice, P
  4. Kupczynski, Lori
  5. Swan, Karen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...