skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Iannessi, Antoine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of existing and potential computer user interfaces for modern radiology

Iannessi, Antoine ; Marcy, Pierre-Yves ; Clatz, Olivier ; Bertrand, Anne-Sophie ; Sugimoto, Maki

Insights into Imaging, 2018, Vol.9(4), pp.599-609 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1869-4101 ; DOI: 10.1007/s13244-018-0620-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchless User Interface for Intraoperative Image Control: Almost There

Iannessi, Antoine ; Marcy, Pierre Yves ; Clatz, Olivier ; Ayache, Nicholas ; Fillard, Pierre; Asclepios, Project-Team (Editor)

Radiographics, July 2014, Vol.34(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-5333 ; E-ISSN: 1527-1323 ; DOI: 10.1148/rg.344135158

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchless interface to navigate with 3D images in operating room : an ideal option for interventional radiologist

Iannessi, Antoine; Clatz, Olivier; Fillard, Pierre

DOI: 10.1594/ecr2013/C-2227

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchless intra-operative display for interventional radiologist : it's now !

Iannessi, Antoine; Marcy, Pierre Yves; Clatz, Olivier; Fillard, Pierre; Ayache, Nicholas

DOI: 10.1594/ecr2014/C-2319

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iannessi, Antoine
  2. Clatz, Olivier
  3. Clatz, O.
  4. Marcy, Pierre Yves
  5. Iannessi, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...