skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Dutch xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: IJzendoorn, Femmie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoptie als interventie (1)

IJzendoorn en Femmie Juffer, Marinus

Kind en Adolescent, 2008, Vol.29(1), pp.17-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2436 ; E-ISSN: 1876-5998 ; DOI: 10.1007/BF03076735

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. IJzendoorn en Femmie Juffer, Marinus
  2. IJzendoorn, Femmie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...