skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: IEEE International Conference on Fuzzy Systems xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1996 IEEE international conference on neural networks. Volume 2

IEEE International Conference on Neural Networks.; IEEE International Conference on Fuzzy Systems (2nd : 1993 : San Francisco, Calif.); IEEE World Congress on Computational Intelligence (1994 : Orlando, Fla.)

N.J. : IEEE, c1996 - (621.38 NIN(2) 1996) - ISSN1098-7576

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1996 IEEE international conference on neural networks. Volume 3

IEEE International Conference on Neural Networks.; IEEE International Conference on Fuzzy Systems (2nd : 1993 : San Francisco, Calif.); IEEE World Congress on Computational Intelligence (1994 : Orlando, Fla.)

N.J. : IEEE, c1996 - (621.38 NIN(3) 1996) - ISSN1098-7576

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...