skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Huynh, Nhat xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ivermectin reduces alcohol intake and preference in mice.(Report)

Yardley, Megan M. ; Wyatt, Letisha ; Khoja, Sheraz ; Asatryan, Liana ; Ramaker, Marcia J. ; Finn, Deborah A. ; Alkana, Ronald L. ; Huynh, Nhat ; Louie, Stan G. ; Petasis, Nicos A. ; Bortolato, Marco ; Davies, Daryl L.;

Neuropharmacology, August, 2012, Vol.63(2), p.190(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3908

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral delivery of ivermectin using a fast dissolving oral film: Implications for repurposing ivermectin as a pharmacotherapy for alcohol use disorder

Yardley, Megan M. ; Huynh, Nhat ; Rodgers, Kathleen E. ; Alkana, Ronald L. ; Davies, Daryl L.

Alcohol, 2015, Vol.49(6), p.553(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0741-8329 ; DOI: 10.1016/j.alcohol.2015.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yardley, M.M.
  2. Huynh, Nhat
  3. Alkana, R.L.
  4. Huynh, N.
  5. Yardley, Megan M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...