skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Hussein, Alaa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From detection to deflection: Mitigation techniques for hidden global threats of natural space objects with short warning time

Hussein, Alaa ; Rozenheck, Oshri ; Entrena Utrilla, Carlos Manuel

Acta Astronautica, September 2016, Vol.126, pp.488-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-5765 ; E-ISSN: 1879-2030 ; DOI: 10.1016/j.actaastro.2016.06.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systematic identification of threats in the cloud: A survey

Hong, Jin B ; Nhlabatsi, Armstrong ; Kim, Dong Seong ; Hussein, Alaa ; Fetais, Noora ; Khan, Khaled M

Computer Networks, 26 February 2019, Vol.150, pp.46-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; E-ISSN: 1872-7069 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2018.12.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hussein, A
  2. Hussein, Alaa
  3. Entrena Utrilla, Carlos
  4. Kim, Ds
  5. Hong, Jb

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...