skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Review of International Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Hurrell, Andrew xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining the resurgence of regionalism in world politics *

Hurrell, Andrew

Review of International Studies, 1995, Vol.21(4), pp.331-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210500117954

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kant and the Kantian paradigm in international relations *

Hurrell, Andrew

Review of International Studies, 1990, Vol.16(3), pp.183-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S026021050011246X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keeping history, law and political philosophy firmly within the English School

Hurrell, Andrew

Review of International Studies, Jul 2001, pp.489-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02602105 ; E-ISSN: 14699044 ; DOI: 10.1017/S0260210501004892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andrew Hurrell
  2. Hurrell, Andrew
  3. Hurrell, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...