skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Hur, Jin xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Sediment Grain Size and Land Use on the Distributions of Heavy Metals in Sediments of the Han River Basin in Korea and the Assessment of Anthropogenic Pollution

Lai, Tien ; Lee, Wonkyo ; Hur, Jin ; Kim, Younghun ; Huh, In-Ae ; Shin, Hyun-Sang ; Kim, Chan-Kook ; Lee, Jong-Hyun

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(7), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1609-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in Spectroscopic and Molecular Weight Characteristics of Dissolved Organic Matter in a River During a Storm Event

Nguyen, Hang ; Hur, Jin ; Shin, Hyun-Sang

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2010, Vol.212(1-4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0353-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Changes in Selected Operational Descriptors of Dissolved Organic Matters From Various Sources in a Watershed

Hur, Jin

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2011, Vol.215(1-4), pp.465-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0491-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Synchronous Fluorescence Technique as a Water Quality Monitoring Tool for an Urban River

Hur, Jin ; Hwang, Soon-Jin ; Shin, Jae-Ki

Water, Air and Soil Pollution, Jun 2008, Vol.191(1-4), pp.231-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9620-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hur, J
  2. Hur, Jin
  3. Hur , Jin
  4. Shin, Hyun-Sang
  5. Shin, Hyun - Sang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...