skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa Tác giả/ người sáng tác: Huntington, Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User diversity: as demonstrated by deep log analysis

Nicholas, David ; Huntington, Paul ; Jamali, Hamid R

The Electronic Library, 15 February 2008, Vol.26(1), pp.21-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470810851716

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cracking the code: web log analysis

Nicholas, David ; Huntington, Paul ; Lievesley, Nat ; Withey, Richard

Online and CD-Rom Review, 01 October 1999, Vol.23(5), pp.263-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-2642 ; E-ISSN: 2396-9105 ; DOI: 10.1108/14684529910334074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What deep log analysis tells us about the impact of big deals: case study OhioLINK

Nicholas, David ; Huntington, Paul ; Jamali, Hamid R ; Tenopir, Carol

Journal of Documentation, 01 July 2006, Vol.62(4), pp.482-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610673864

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Google generation: the information behaviour of the researcher of the future

Rowlands, Ian ; Nicholas, David ; Williams, Peter ; Huntington, Paul ; Fieldhouse, Maggie ; Gunter, Barrie ; Withey, Richard ; Jamali, Hamid R ; Dobrowolski, Tom ; Tenopir, Carol

Aslib Proceedings, 06 July 2008, Vol.60(4), pp.290-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012530810887953

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nicholas, D.
  2. Huntington, P
  3. Huntington, Paul
  4. Nicholas, David
  5. Paul Huntington

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...