skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Human Sciences Research Council xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using CHAMP to prevent youth HIV risk in South Africa. Collaborative HIV/AIDS and Mental Health Project (CHAMP) 2003-06: Child measures - KwaZulu-Natal

Human Sciences Research Council; Human Sciences Research Council

DOI: 10.14749/1400835318

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using CHAMP to prevent youth HIV risk in South Africa. Collaborative HIV/AIDS and Mental Health Project (CHAMP) 2003-06: Adult measures - KwaZulu-Natal

Human Sciences Research Council; Human Sciences Research Council

DOI: 10.14749/1400835302

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Human Sciences Research Council

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...