skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Hughey, Matthew W. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Stock, Paul ; Crowe, David M ; Light, Ivan ; Helbling, Marc ; Alba, Richard ; Fitzgerald, David ; Shinozaki, Kyoko ; Kershen, Anne J ; Hirsh, David ; Sousa, Leone ; Nascimento, Paulo César ; Hughey, Matthew W

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2009, Vol.32(4), pp.739-753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870902819498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The (dis)similarities of white racial identities: the conceptual framework of 'hegemonic whiteness'

Hughey, Matthew W

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2010, Vol.33(8), pp.1289-1309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903125069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Ogbar, Jeffrey O.G ; Hughey, Matthew W ; Panayi, Panikos ; Pearson, David ; Nilsson, Magnus ; Gibb, Robert ; de Kruijf, Johannes G ; Ekerwald, Hedvig ; Etherington, John ; Banks, Patricia A

Ethnic and Racial Studies, 01 June 2010, Vol.33(6), pp.1131-1142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419871003788418

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Acikel, Fethi ; Phoenix, Aisha ; Murji, Karim ; Kivisto, Peter ; Murer, Jeffrey Stevenson ; Harney, Nicholas Demaria ; Chevannes, Barry ; Rahill, Guitele J ; Jonsson, Hjorleifur ; Faas, Daniel ; Hughey, Matthew W

Ethnic and Racial Studies, 01 July 2010, Vol.33(7), pp.1269-1283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.483134

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Kourvetaris, Andrew G ; Cheong, Pauline Hope ; Hughey, Matthew W ; Hampshire, James ; Pickering, Michael ; Butler, Tramayne M ; Jones, Terry-Ann ; Coates, Rodney D ; Constantinou, Costas M ; Colic-Peisker, Val ; Schmaltz, Eric J ; Román-Velázquez, Patria

Ethnic and Racial Studies, 01 October 2008, Vol.31(7), pp.1340-1355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870802344282

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Solomos, John ; Light, Ivan ; Reiter, Bernd ; Gaskins, Adrian T ; Eisenberg, Martin ; Gold, Steven J ; Abdelhady, Dalia ; Healey, Ruth L ; Peach, Ceri ; Salmenhaara, Perttu ; Hughey, Matthew W ; Emeka, Amon ; Brown-Glaude, Winnifred ; Bracey, Glenn ; Buffington, Daniel T ; Ivanescu, Carolina ; Macey, Marie

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2010, Vol.33(10), pp.1833-1855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.517016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...