skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Hudson, Matthew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interrogating social presence in games with experiential vignettes

Hudson, Matthew ; Cairns, Paul

Entertainment Computing, May 2014, Vol.5(2), pp.101-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-9521 ; E-ISSN: 1875-953X ; DOI: 10.1016/j.entcom.2014.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of winning and losing on social presence in team-based digital games

Hudson, Matthew ; Cairns, Paul

Computers in Human Behavior, July 2016, Vol.60, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cairns, Paul
  2. Hudson, Matthew
  3. Hudson, M.
  4. Cairns, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...