skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Hudson, Barbara xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: The New Punitiveness: Trends, Theories, Perspectives

Hudson, Barbara

Criminology & Criminal Justice, August 2006, Vol.6(3), pp.354-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-8958 ; E-ISSN: 1748-8966 ; DOI: 10.1177/174889580600600306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Giovanna Borradori: Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2003. 208 pp. $25.00 (hbk). ISBN 0—226—06664—9. Seyla Benhabib: Another Cosmopolitanism: The Berkeley Tanner Lectures. Oxford: Oxford University Press, 2006/2008. 206 pp. £14.99 (hbk) £9.99 (pbk). ISBN 19—518322—3/13978—0—19—518322—1 (pbk)

Hudson, Barbara

Theoretical Criminology, May 2008, Vol.12(2), pp.223-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-4806 ; E-ISSN: 1461-7439 ; DOI: 10.1177/1362480608089328

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hudson, Barbara
  2. Hudson, B.

theo chủ đề:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...