skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Indonesian xóa Tác giả/ người sáng tác: Huda, Miftahul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor

Miftahul Huda

Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 01 January 2014, Vol.7(1), pp.211-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1978-3183 ; E-ISSN: 2356-2218 ; DOI: 10.15642/islamica.2012.7.1.211-231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miftahul Huda
  2. Huda, Miftahul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...