skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Hublin, Jean-Jacques xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent origin of low trabecular bone density in modern humans.(ANTHROPOLOGY)(Report)

Chirchir, Habiba ; Kivell, Tracy L. ; Ruff, Christopher B. ; Hublin, Jean-Jacques ; Carlson, Kristian J. ; Zipfel, Bernhard ; Richmond, Brian G.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 13, 2015, Vol.112(2), p.366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The last Neanderthal.(COMMENTARY)

Hublin, Jean-Jacques

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 3, 2017, Vol.114(40), p.10520(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1714533114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolutionary Paradox of Tooth Wear: Simply Destruction or Inevitable Adaptation?(Research Article)

Benazzi, Stefano ; Nguyen, Huynh Nhu ; Schulz, Dieter ; Grosse, Ian R. ; Gruppioni, Giorgio ; Hublin, Jean-Jacques ; Kullmer, Ottmar

PLoS ONE, April 24, 2013, Vol.8(4), p.e62263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neandertal birth canal shape and the evolution of human childbirth.(ANTHROPOLOGY)(Author abstract)(Report)

Weaver, Timothy D. ; Hublin, Jean - Jacques

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 19, 2009, Vol.106(20), p.8151(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture, population structure, and low genetic diversity in Pleistocene hominins.(ANTHROPOLOGY)(Author abstract)(Report)

Premo, L. S. ; Hublin, Jean - Jacques

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 6, 2009, Vol.106(1), p.33(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trabecular Evidence for a Human-Like Gait in Australopithecus africanus

Barak, Meir ; Lieberman, Daniel ; Raichlen, David ; Pontzer, Herman ; Warrener, Anna

PLoS One, Nov 2013, Vol.8(11), p.e77687 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0077687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hublin, Jj
  2. Hublin, J.-J.
  3. Hublin, Jean-Jacques
  4. Hublin, Jean - Jacques
  5. Zipfel, Bernhard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...