skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Plos One xóa Năm xuất bản: 2012đến2013 xóa Tác giả/ người sáng tác: Hubans, Christine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Airway Microbiota in Cystic Fibrosis: A Complex Fungal and Bacterial Community—Implications for Therapeutic Management

Delhaes, Laurence ; Monchy, Sébastien ; Fréalle, Emilie ; Hubans, Christine ; Salleron, Julia ; Leroy, Sylvie ; Prevotat, Anne ; Wallet, Frédérick ; Wallaert, Benoit ; Dei-Cas, Eduardo ; Sime-Ngando, Telesphore ; Chabé, Magali ; Viscogliosi, Eric

PLoS One, Apr 2012, Vol.7(4), p.e36313 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0036313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Publicly Available Content Database  (1)
  2. PLoS  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Viscogliosi, Eric
  2. Leroy, Sylvie
  3. Sime-Ngando, Télesphore
  4. Sime-Ngando, Telesphore
  5. Brown, Sam Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...