skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Huang, Yi-Hung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic tuning of the IEEE 802.11 distributed coordination function to derive a theoretical throughput limit

Huang, Yi-Hung ; Kuo, Chao-Yu

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2011, Vol.2011(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2011-105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance enhancement of IEEE 802.11 DCF using novel backoff algorithm

Kuo, Chao-Yu ; Huang, Yi-Hung ; Lin, Kuan-Cheng

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2012, Vol.2012(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2012-274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance analysis of IEEE 802.11 ad hoc based broadcast

Huang, Yi-Hung ; Kuo, Chao-Yu

Proceedings of the 2011 ACM Symposium on applied computing, 21 March 2011, pp.72-73

ISBN: 9781450301138 ; ISBN: 1450301134 ; DOI: 10.1145/1982185.1982203

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kuo, Chao-Yu
  2. Huang, Yi-Hung
  3. Kuo, C.-Y.
  4. Huang, Y.-H.
  5. Lin, Kuan-Cheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...