skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Kawasaki, Megumi xóa Chủ đề: Hardness xóa Chủ đề: Hochdruck (Mechanik) xóa Chủ đề: Disks xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Huang, Yi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretation of hardness evolution in metals processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto ; Huang, Yi ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6586-6596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8262-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution in two-phase alloys processed by high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Zhang, Nian Xian ; Kawasaki, Megumi ; Huang, Yi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4582(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of flow patterns and hardness distributions using different anvil alignments in high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4533(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of anvil roughness on the flow patterns and hardness development in high-pressure torsion

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Al-Zubaydi, Ahmed ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6517-6528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8203-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (4)
  2. OneFile (GALE)  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...