skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2004đến2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yi xóa Tác giả/ người sáng tác: Huang, Q. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anisotropy and corotation of galactic cosmic rays

Amenomori, M ; Ayabe, S ; Bi, X J ; Chen, D ; Cui, S W ; Danzengluobu, L K ; Ding, X H ; Ding, C F ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z Y ; Feng, X Y ; Gao, Q X ; Geng, H W ; Guo, H H ; He, M ; He, K ; Hibino, N ; Hotta, Haibing ; Hu, H B ; Hu, J ; Huang, Q ; Huang, H Y ; Jia, F ; Kajino, K ; Kasahara, Y ; Katayose, C ; Kato, K ; Kawata, G M ; Labaciren, A F ; Le, J Y ; Li, Y-Q ; Li, H ; Lou, S L ; Lu, X R ; Lu, K ; Meng, J ; Mizutani, K ; Mu, A ; Munakata, H ; Nagai, M ; Nanjo, M ; Nishizawa, I ; Ohnishi, H ; Ohta, T ; Onuma, S ; Ouchi, J R ; Ozawa, T ; Ren, T Y ; Saito, M ; Saito, T K ; Sakata, T ; Sako, M ; Sasaki, A ; Shibata, T ; Shiomi, H ; Shirai, M ; Sugimoto, Y H ; Takita, N ; Tan, S ; Tateyama, H ; Torii, S ; Tsuchiya, B ; Udo, H ; Wang, X ; Wang, Y G ; Wang, H R ; Wang, L ; Wu, Y ; Xue, C T ; Yamamoto, X C ; Yan, S ; Yang, Z H ; Yasue, G C ; Ye, A F ; Yu, T ; Yuan, H M ; Yuda, J L ; Zhang, N J ; Zhang, X Y ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhang, X X ; Zhang, X X ; Zhaxisangzhu, X X ; Zhou, X X

Science (New York, N.Y.), 20 October 2006, Vol.314(5798), pp.439-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 17053141 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anisotropy and Corotation of Galactic Cosmic Rays

Amenomori , M. ; Ayabe , S. ; Bi , X.J. ; Chen , D. ; Cui , S.W. ; Danzengluobu ; Ding , L.K. ; Ding , X.H. ; Feng , C.F. ; Feng , Zhaoyang ; Feng , Z.Y. ; Gao , X.Y. ; Geng , Q.X. ; Guo , H.W. ; He , H.H. ; He , M. ; Hibino , K. ; Hotta , N. ; Hu , Haibing ; Hu , H.B. ; Huang , J. ; Huang , Q. ; Jia , H.Y. ; Kajino , F. ; Kasahara , K. ; Katayose , Y. ; Kato , C. ; Kawata , K. ; Labaciren ; Le , G.M. ; Li , A.F. ; Li , J.Y. ; Lou , Y.-Q. ; Lu , H. ; Lu , S.L. ; Meng , X.R. ; Mizutani , K. ; Mu , J. ; Munakata , K. ; Nagai , A. ; Nanjo , H. ; Nishizawa , M. ; Ohnishi , M. ; Ohta , I. ; Onuma , H. ; Ouchi , T. ; Ozawa , S. ; Ren , J.R. ; Saito , T. ; Saito , T.Y. ; Sakata , M. ; Sako , T.K. ; Sasaki , T. ; Shibata , M. ; Shiomi , A. ; Shirai , T. ; Sugimoto , H. ; Takita , M. ; Tan , Y.H. ; Tateyama , N. ; Torii , S. ; Tsuchiya , H. ; Udo , S. ; Wang , B. ; Wang , H. ; Wang , X. ; Wang , Y.G. ; Wu , H.R. ; Xue , L. ; Yamamoto , Y. ; Yan , C.T. ; Yang , X.C. ; Yasue , S. ; Ye , Z.H. ; Yu , G.C. ; Yuan , A.F. ; Yuda , T. ; Zhang , H.M. ; Zhang , J.L. ; Zhang , N.J. ; Zhang , X.Y. ; Zhang , Y. ; Zhang , Yi ; Zhaxisangzhu ; Zhou , X.X.

Science, 2006, Vol.314(5798), pp.439-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Cosmic-ray energy spectrum around the knee observed with the Tibet air-shower experiment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmic-ray energy spectrum around the knee observed with the Tibet air-shower experiment

Amenomori, M. ; Bi, X. J. ; Chen, D. ; Cui, S. W. ; Danzengluobu, L. K. ; Ding, X. H. ; Ding, C. ; Fan, C. F. ; Feng, Z. Y. ; Zhaoyang Feng, X. Y. ; Feng, Q. X. ; Gao, Q. B. ; Geng, H. W. ; Gou, H. H. ; Guo, M. ; He, K. ; He, N. ; Hibino, H. B. ; Hotta, J. ; Haibing Hu, Q. ; Hu, H. Y. ; Huang, L. ; Huang, F. ; Jia, K. ; Jiang, Y. ; Kajino, C. ; Kasahara, K. ; Katayose, G. M. ; Kato, A. F. ; Kawata, H. C. ; Labaciren, J. Y. ; Le, C. ; Li, Y.-Q. ; Li, H. ; Li, X. R. ; Liu, K. ; Lou, J. ; Lu, K. ; Meng, H. ; Mizutani, M. ; Mu, M. ; Munakata, I. ; Nanjo, S. ; Nishizawa, T. ; Ohnishi, T. Y. ; Ohta, M. ; Ozawa, T. K. ; Saito, M. ; Saito, A. ; Sakata, T. ; Sako, H. ; Shibata, M. ; Shiomi, Y. H. ; Shirai, N. ; Sugimoto, S. ; Takita, H. ; Tan, S. ; Tateyama, B. ; Torii, H. ; Tsuchiya, Y. ; Udo, Y. G. ; Wang, H. R. ; Wang, L. ; Wang, Y. ; Wang, C. T. ; Wu, X. C. ; Xue, S. ; Yamamoto, Z. H. ; Yan, G. C. ; Yang, A. F. ; Yasue, T. ; Ye, H. M. ; Yu, J. L. ; Yuan, N. J. ; Yuda, X. Y. ; Zhang, Y. ; Zhang, X. X. ; Zhang, X. X. ; Zhang, X. X. ; Zhang, X. X. ; Yi Zhang, X. X. ; Ying Zhang, X. X. ; Zhaxisangzhu, X. X. ; Zhou, X. X.

Astrophysics and Space Sciences Transactions, 2011, Vol.7(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1810-6536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/astra-7-15-2011

Toàn văn sẵn có

4
Observation of the Fermi pulsar catalog at TeV energies with the Tibet air shower experiment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of the Fermi pulsar catalog at TeV energies with the Tibet air shower experiment

Amenomori, M. ; Bi, X. J. ; Chen, D. ; Cui, S. W. ; Danzengluobu, L. K. ; Ding, X. H. ; Ding, C. ; Fan, C. F. ; Feng, Z. Y. ; Zhaoyang Feng, X. Y. ; Feng, Q. X. ; Gao, Q. B. ; Geng, H. W. ; Gou, H. H. ; Guo, M. ; He, K. ; He, N. ; Hibino, H. B. ; Hotta, J. ; Haibing Hu, Q. ; Hu, H. Y. ; Huang, L. ; Huang, F. ; Jia, K. ; Jiang, Y. ; Kajino, C. ; Kasahara, K. ; Katayose, G. M. ; Kato, A. F. ; Kawata, H. C. ; Labaciren, J. Y. ; Le, C. ; Li, Y.-Q. ; Li, H. ; Li, X. R. ; Liu, K. ; Lou, J. ; Lu, K. ; Meng, H. ; Mizutani, M. ; Mu, M. ; Munakata, I. ; Nanjo, S. ; Nishizawa, T. ; Ohnishi, T. Y. ; Ohta, M. ; Ozawa, T. K. ; Saito, M. ; Saito, A. ; Sakata, T. ; Sako, H. ; Shibata, M. ; Shiomi, Y. H. ; Shirai, N. ; Sugimoto, S. ; Takita, H. ; Tan, S. ; Tateyama, B. ; Torii, H. ; Tsuchiya, Y. ; Udo, Y. G. ; Wang, H. R. ; Wang, L. ; Wang, Y. ; Wang, C. T. ; Wu, X. C. ; Xue, S. ; Yamamoto, Z. H. ; Yan, G. C. ; Yang, A. F. ; Yasue, T. ; Ye, H. M. ; Yu, J. L. ; Yuan, N. J. ; Yuda, X. Y. ; Zhang, Y. ; Zhang, X. X. ; Zhang, X. X. ; Zhang, X. X. ; Zhang, X. X. ; Yi Zhang, X. X. ; Ying Zhang, X. X. ; Zhaxisangzhu, X. X. ; Zhou, X. X.

Astrophysics and Space Sciences Transactions, 2011, Vol.7(2), pp.211-215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1810-6536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/astra-7-211-2011

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Temporal Variations of the Multi-TeV Cosmic Ray Anisotropy using the Tibet III Air Shower Array

Amenomori, M ; Bi, X ; Chen, D ; Cui, S ; Ding, L ; Ding, X ; Fan, C ; Feng, C ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z ; Gao, X ; Geng, Q ; Gou, Q ; Guo, H ; He, H ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H ; Jiang, L ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Le, G ; Li, A ; Li, H ; Li, J ; Liu, C ; Meng, X ; Mizutani, K ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Ozawa, S ; Saito, T ; Saito, T ; Sakata, M ; Sako, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, Y ; Wang, Y ; Wu, H ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C ; Yang, X ; Yasue, S ; Ye, Z ; Yu, G ; Yuan, A ; Yuda, T ; Zhang, H ; Zhang, J ; Zhang, N ; Zhang, X ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhang, Ying ; Zhou, X; Zhou, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 15, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0004-637X/711/1/119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underground water Cherenkov muon detector array with the Tibet air shower array for gamma-ray astronomy in the 100 TeV region

Amenomori, M. ; Ayabe, S. ; Bi, X. ; Chen, D. ; Cui, S. ; Danzengluobu, L. ; Ding, X. ; Ding, C. ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z. ; Feng, X. ; Gao, Q. ; Geng, H. ; Guo, H. ; He, M. ; He, K. ; Hibino, N. ; Hotta, Haibing ; Hu, H. ; Hu, J. ; Huang, Q. ; Huang, H. ; Jia, F. ; Kajino, K. ; Kasahara, Y. ; Katayose, C. ; Kato, K. ; Kawata, G. ; Labaciren, A. ; Le, J. ; Li, H. ; Li, S. ; Lu, X. ; Lu, K. ; Meng, J. ; Mizutani, K. ; Mu, A. ; Munakata, H. ; Nagai, M. ; Nanjo, M. ; Nishizawa, I. ; Ohnishi, H. ; Ohta, T. ; Onuma, S. ; Ouchi, J. ; Ozawa, T. ; Ren, T. ; Saito, M. ; Saito, T. ; Sakata, T. ; Sako, M. ; Sasaki, A. ; Shibata, T. ; Shiomi, H. ; Shirai, M. ; Sugimoto, Y. ; Takita, N. ; Tan, S. ; Tateyama, H. ; Torii, S. ; Tsuchiya, B. ; Udo, H. ; Wang, X. ; Wang, Y. ; Wang, H. ; Wang, L. ; Wu, Y. ; Xue, C. ; Yamamoto, X. ; Yan, S. ; Yang, Z. ; Yasue, G. ; Ye, A. ; Yu, T. ; Yuan, H. ; Yuda, J. ; Zhang, N. ; Zhang, X. ; Zhang, Y. ; Zhang, Yi ; Zhang, X. ; Zhang, X. ; Zhaxisangzhu, X. ; Zhou, X.

Astrophysics and Space Science, 2007, Vol.309(1), pp.435-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-640X ; E-ISSN: 1572-946X ; DOI: 10.1007/s10509-007-9395-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Updated Search of Steady TeV \(\gamma-\)Ray Point Sources in Northern Hemisphere Using the Tibet Air Shower Array

Wang, Y ; Bi, X ; Cui, S ; Ding, L ; Ding, X ; Fan, C ; Feng, C ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z ; Gao, X ; Geng, Q ; Guo, H ; He, H ; Hu, Haibing ; Hu, H ; Huang, Q ; Jia, H ; Le, G ; Li, A ; Li, J ; Lu, S ; Meng, X ; Ren, J ; Tan, Y ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, Y ; Wu, H ; Xue, L ; Yang, X ; Ye, Z ; Yu, G ; Yuan, A ; Zhang, H ; Zhang, J ; Zhang, N ; Zhang, X ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhou, X ; Yuan, Q; Yuan, Q (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 16, 2008

DOI: 10.1088/1674-1137/32/11/004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A large underground water Cherenkov muon detector array with the Tibet air shower array for the Gamma-ray astronomy in the 100 TeV region: Overview and physics goal

Amenomori, M ; Ayabe, S ; Bi, X.J ; Chen, D ; Cui, S.W ; Danzengluobu ; Ding, L.K ; Ding, X.H ; Feng, C.F ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z.Y ; Gao, X.Y ; Geng, Q.X ; Guo, H.W ; He, H.H ; He, M ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H.B ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H.Y ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Labaciren ; Le, G.M ; Li, A.F ; Li, J.Y ; Lou, Y.-Q ; Lu, H ; Lu, S.L ; Meng, X.R ; Mizutani, K ; Mu, J ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J.R ; Saito, T ; Saito, T.Y ; Sakata, M ; Sasaki, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y.H ; Tateyama, N ; Sako, T.K ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y.G ; Wu, H.R ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C.T ; Yang, X.C ; Yasue, S ; Ye, Z.H ; Yu, G.C ; Yuan, A.F ; Yuda, T ; Zhang, H.M ; Zhang, J.L ; Zhang, N.J ; Zhang, X.Y ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhaxisangzhu ; Zhou, X.X

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), 2008, Vol.175, pp.476-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2007.11.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cosmic-ray energy spectrum around the knee measured by the Tibet-III air-shower array

Amenomori, M ; Ayabe, S ; Bi, X.J ; Chen, D ; Cui, S.W ; Danzengluobu ; Ding, L.K ; Ding, X.H ; Feng, C.F ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z.Y ; Gao, X.Y ; Geng, Q.X ; Guo, H.W ; He, H.H ; He, M ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H.B ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H.Y ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Labaciren ; Le, G.M ; Li, A.F ; Li, J.Y ; Lou, Y.-Q ; Lu, H ; Lu, S.L ; Meng, X.R ; Mizutani, K ; Mu, J ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J.R ; Saito, T ; Saito, T.Y ; Sakata, M ; Sako, T.K ; Sasaki, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y.H ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y.G ; Wu, H.R ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C.T ; Yang, X.C ; Yasue, S ; Ye, Z.H ; Yu, G.C ; Yuan, A.F ; Yuda, T ; Zhang, H.M ; Zhang, J.L ; Zhang, N.J ; Zhang, X.Y ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhaxisangzhu ; Zhou, X.X

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), 2008, Vol.175, pp.318-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2007.11.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northern Sky Survey for Gamma-ray Point Sources in 100 TeV Region with the Tibet Air Shower Array

Amenomori, M ; Ayabe, S ; Bi, X.J ; Chen, D ; Cui, S.W ; Danzengluobu ; Ding, L.K ; Ding, X.H ; Feng, C.F ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z.Y ; Gao, X.Y ; Geng, Q.X ; Guo, H.W ; He, H.H ; He, M ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H.B ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H.Y ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Labaciren ; Le, G.M ; Li, A.F ; Li, J.Y ; Lou, Y.-Q ; Lu, H ; Lu, S.L ; Meng, X.R ; Mizutani, K ; Mu, J ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J.R ; Saito, T ; Saito, T.Y ; Sakata, M ; Sasaki, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y.H ; Tateyama, N ; Sako, T.K ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y.G ; Wu, H.R ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C.T ; Yang, X.C ; Yasue, S ; Ye, Z.H ; Yu, G.C ; Yuan, A.F ; Yuda, T ; Zhang, H.M ; Zhang, J.L ; Zhang, N.J ; Zhang, X.Y ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhaxisangzhu ; Zhou, X.X

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), 2008, Vol.175, pp.431-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2007.11.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A large underground water Cherenkov muon detector array with the Tibet air shower array for Gamma-ray astronomy in the 100 TeV region: detector design and simulation

Amenomori, M ; Ayabe, S ; Bi, X.J ; Chen, D ; Cui, S.W ; Danzengluobu ; Ding, L.K ; Ding, X.H ; Feng, C.F ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z.Y ; Gao, X.Y ; Geng, Q.X ; Guo, H.W ; He, H.H ; He, M ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H.B ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H.Y ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Labaciren ; Le, G.M ; Li, A.F ; Li, J.Y ; Lou, Y.-Q ; Lu, H ; Lu, S.L ; Meng, X.R ; Mizutani, K ; Mu, J ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J.R ; Saito, T ; Saito, T.Y ; Sakata, M ; Sasaki, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y.H ; Tateyama, N ; Sako, T.K ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y.G ; Wu, H.R ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C.T ; Yang, X.C ; Yasue, S ; Ye, Z.H ; Yu, G.C ; Yuan, A.F ; Yuda, T ; Zhang, H.M ; Zhang, J.L ; Zhang, N.J ; Zhang, X.Y ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhaxisangzhu ; Zhou, X.X

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), 2008, Vol.175, pp.480-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2007.11.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The energy spectrum of all-particle cosmic rays around the knee region observed with the Tibet-III air-shower array

Amenomori, M ; Ayabe, S ; Bi, X.J ; Chen, D ; Cui, S.W ; Danzengluobu ; Ding, L.K ; Ding, X.H ; Feng, C.F ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z.Y ; Gao, X.Y ; Geng, Q.X ; Guo, H.W ; He, H.H ; He, M ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H.B ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H.Y ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Labaciren ; Le, G.M ; Li, A.F ; Li, J.Y ; Lou, Y.-Q ; Lu, H ; Lu, S.L ; Meng, X.R ; Mizutani, K ; Mu, J ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J.R ; Saito, T ; Saito, T.Y ; Sakata, M ; Sako, T.K ; Sasaki, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y.H ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y.G ; Wu, H.R ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C.T ; Yang, X.C ; Yasue, S ; Ye, Z.H ; Yu, G.C ; Yuan, A.F ; Yuda, T ; Zhang, H.M ; Zhang, J.L ; Zhang, N.J ; Zhang, X.Y ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhaxisangzhu ; Zhou, X.X

Advances in Space Research, 2008, Vol.42(3), pp.467-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1177 ; E-ISSN: 1879-1948 ; DOI: 10.1016/j.asr.2007.04.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectral index of high-energy cosmic rays by the Compton-Getting effect at solar time frame with the Tibet air shower array

Amenomori, M ; Ayabe, S ; Bi, X.J ; Chen, D ; Cui, S.W ; Danzengluobu ; Ding, L.K ; Ding, X.H ; Feng, C.F ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z.Y ; Gao, X.Y ; Geng, Q.X ; Guo, H.W ; He, H.H ; He, M ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H.B ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H.Y ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Labaciren ; Le, G.M ; Li, A.F ; Li, J.Y ; Lou, Y.-Q ; Lu, H ; Lu, S.L ; Meng, X.R ; Mizutani, K ; Mu, J ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J.R ; Saito, T ; Saito, T.Y ; Sakata, M ; Sasaki, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y.H ; Tateyama, N ; Sako, T.K ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y.G ; Wu, H.R ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C.T ; Yang, X.C ; Yasue, S ; Ye, Z.H ; Yu, G.C ; Yuan, A.F ; Yuda, T ; Zhang, H.M ; Zhang, J.L ; Zhang, N.J ; Zhang, X.Y ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhaxisangzhu ; Zhou, X.X

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), 2008, Vol.175, pp.427-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2007.11.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moon shadow by cosmic rays under the influence of geomagnetic field and search for antiprotons at multi-TeV energies

Amenomori, M ; Ayabe, S ; Bi, X.J ; Chen, D ; Cui, S.W ; Danzengluobu ; Ding, L.K ; Ding, X.H ; Feng, C.F ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z.Y ; Gao, X.Y ; Geng, Q.X ; Guo, H.W ; He, H.H ; He, M ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H.B ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H.Y ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Labaciren ; Le, G.M ; Li, A.F ; Li, J.Y ; Lou, Y.-Q ; Lu, H ; Lu, S.L ; Meng, X.R ; Mizutani, K ; Mu, J ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J.R ; Saito, T ; Saito, T.Y ; Sakata, M ; Sako, T.K ; Sasaki, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y.H ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B.S ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y.G ; Wu, H.R ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C.T ; Yang, X.C ; Yasue, S ; Ye, Z.H ; Yu, G.C ; Yuan, A.F ; Yuda, T ; Zhang, H.M ; Zhang, J.L ; Zhang, N.J ; Zhang, X.Y ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhaxisangzhu ; Zhou, X.X

Astroparticle Physics, 2007, Vol.28(1), pp.137-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-6505 ; E-ISSN: 1873-2852 ; DOI: 10.1016/j.astropartphys.2007.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary proton spectrum around the knee observed by the Tibet air-shower experiment

Amenomori, M ; Ayabe, S ; Chen, D ; Cui, S.W ; Danzengluobu ; Ding, L.K ; Ding, X.H ; Feng, C.F ; Feng, Z.Y ; Gao, X.Y ; Geng, Q.X ; Guo, H.W ; He, H.H ; He, M ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H.B ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H.Y ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Labaciren ; Le, G.M ; Li, J.Y ; Lu, H ; Lu, S.L ; Meng, X.R ; Mizutani, K ; Mu, J ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J.R ; Saito, T ; Sakata, M ; Sasaki, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y.H ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y.G ; Wu, H.R ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C.T ; Yang, X.C ; Yasue, S ; Ye, Z.H ; Yu, G.C ; Yuan, A.F ; Yuda, T ; Zhang, H.M ; Zhang, J.L ; Zhang, N.J ; Zhang, X.Y ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhaxisangzhu ; Zhou, X.X

Advances in Space Research, 2006, Vol.37(10), pp.1938-1943 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1177 ; E-ISSN: 1879-1948 ; DOI: 10.1016/j.asr.2005.11.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale sidereal anisotropy of multi-TeV galactic cosmic rays and the heliosphere

Amenomori, M ; Bi, X ; Chen, D ; Cui, S ; Ding, L ; Ding, X ; Fan, C ; Feng, C ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z ; Gao, X ; Geng, Q ; Gou, Q ; Guo, H ; He, H ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H ; Jiang, L ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Le, G ; Li, A ; Li, H ; Li, J ; Liu, C ; Meng, X ; Mizutani, K ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Ozawa, S ; Saito, T ; Saito, T ; Sakata, M ; Sako, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, Y ; Wang, Y ; Wu, H ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C ; Yang, X ; Yasue, S ; Ye, Z ; Yu, G ; Yuan, A ; Yuda, T ; Zhang, H ; Zhang, J ; Zhang, N ; Zhang, X ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhang, Ying ; Zhou, X ; Kota, J; Kota, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 5, 2009

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of TeV Gamma Rays from the Fermi Bright Galactic Sources with the Tibet Air Shower Array

Amenomori, M ; Bi, X ; Chen, D ; Cui, S ; Ding, L ; Ding, X ; Fan, C ; Feng, C ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z ; Gao, X ; Geng, Q ; Gou, Q ; Guo, H ; He, H ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H ; Jiang, L ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Le, G ; Li, A ; Li, H ; Li, J ; Liu, C ; Meng, X ; Mizutani, K ; Munakata, K ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Ozawa, S ; Saito, T ; Saito, T ; Sakata, M ; Sako, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, Y ; Wang, Y ; Wu, H ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C ; Yang, X ; Yasue, S ; Ye, Z ; Yu, G ; Yuan, A ; Yuda, T ; Zhang, H ; Zhang, J ; Zhang, N ; Zhang, X ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhang, Ying ; Zhou, X; Zhou, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 2, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/2041-8205/709/1/L6

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New estimation of the spectral index of high-energy cosmic rays as determined by the Compton-Getting anisotropy

Amenomori, M ; Bi, X ; Chen, D ; Cui, S ; Ding, L ; Ding, X ; Fan, C ; Feng, C ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z ; Gao, X ; Geng, Q ; Guo, H ; He, H ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Le, G ; Li, A ; Li, J ; Lu, S ; Meng, X ; Mizutani, K ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J ; Saito, T ; Saito, T ; Sakata, M ; Sako, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y ; Wang, Y ; Wu, H ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C ; Yang, X ; Yasue, S ; Ye, Z ; Yu, G ; Yuan, A ; Yuda, T ; Zhang, H ; Zhang, J ; Zhang, N ; Zhang, X ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhou, X; Zhou, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 13, 2007 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1086/525526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future plan for observation of cosmic gamma rays in the 100 TeV energy region with the Tibet air shower array : physics goal and overview

Amenomori, M ; Bi, X ; Chen, D ; Cui, S ; Ding, L ; Ding, X ; Fan, C ; Feng, C ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z ; Gao, X ; Geng, Q ; Guo, H ; He, H ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Le, G ; Li, A ; Li, J ; Lu, S ; Meng, X ; Mizutani, K ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J ; Saito, T ; Saito, T ; Sakata, M ; Sako, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y ; Wang, Y ; Wu, H ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C ; Yang, X ; Yasue, S ; Ye, Z ; Yu, G ; Yuan, A ; Yuda, T ; Zhang, H ; Zhang, J ; Zhang, N ; Zhang, X ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhou, X; Zhou, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 15, 2007

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future plan for observation of cosmic gamma rays in the 100 TeV energy region with the Tibet air shower array : simulation and sensitivity

Amenomori, M ; Bi, X ; Chen, D ; Cui, S ; Ding, L ; Ding, X ; Fan, C ; Feng, C ; Feng, Zhaoyang ; Feng, Z ; Gao, X ; Geng, Q ; Guo, H ; He, H ; Hibino, K ; Hotta, N ; Hu, Haibing ; Hu, H ; Huang, J ; Huang, Q ; Jia, H ; Kajino, F ; Kasahara, K ; Katayose, Y ; Kato, C ; Kawata, K ; Le, G ; Li, A ; Li, J ; Lu, S ; Meng, X ; Mizutani, K ; Munakata, K ; Nagai, A ; Nanjo, H ; Nishizawa, M ; Ohnishi, M ; Ohta, I ; Onuma, H ; Ouchi, T ; Ozawa, S ; Ren, J ; Saito, T ; Saito, T ; Sakata, M ; Sako, T ; Shibata, M ; Shiomi, A ; Shirai, T ; Sugimoto, H ; Takita, M ; Tan, Y ; Tateyama, N ; Torii, S ; Tsuchiya, H ; Udo, S ; Wang, B ; Wang, H ; Wang, X ; Wang, Y ; Wang, Y ; Wu, H ; Xue, L ; Yamamoto, Y ; Yan, C ; Yang, X ; Yasue, S ; Ye, Z ; Yu, G ; Yuan, A ; Yuda, T ; Zhang, H ; Zhang, J ; Zhang, N ; Zhang, X ; Zhang, Y ; Zhang, Yi ; Zhou, X; Zhou, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 15, 2007

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (4)
 2. 2007đến2007  (7)
 3. 2008đến2008  (8)
 4. 2009đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (25)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Torii, S.  (25)
 2. Amenomori, M  (25)
 3. Sakata, M.  (25)
 4. Feng, Zhaoyang  (24)
 5. Mizutani, K.  (24)
 6. Chen, D  (24)
 7. He, M.  (23)
 8. Danzengluobu  (23)
 9. Labaciren  (22)
 10. Zhaxisangzhu  (22)
 11. Hibino, N.  (16)
 12. He, K.  (16)
 13. Wang, L.  (15)
 14. Lu, K.  (15)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hu, Haibing
 2. Huang, Q.
 3. Zhang, Y.
 4. Zhang, Yi
 5. Torii, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...