skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Macmillan (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Airlines xóa Tác giả/ người sáng tác: Huang, Kuancheng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for airline seat control considering revenue uncertainty and risk

Huang, Kuancheng; Chang, Ko - Chen

Journal of revenue and pricing management, 2011, Vol.10(2), pp. 161-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chang, Ko-Chen
  2. Huang, K.
  3. Chang, Ko - Chen
  4. Huang, Kuancheng
  5. Chang, K.-C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...