skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Tác giả/ người sáng tác: Huang, Juwen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of lime-dried sewage sludge on the heat-resistance of eco-cement

Li, Wen-Quan ; Liu, Wei ; Cao, Hai-Hua ; Xu, Jing-Cheng ; Liu, Jia ; Li, Guang-Ming ; Huang, Juwen

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2016, Vol.74(1), pp.212-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 27386999 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2016.196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilization of lime-dried sludge for eco-cement clinker production: effects of different feeding points

Cao, Haihua ; Liu, Wei ; Xu, Jingcheng ; Liu, Jia ; Huang, Juwen ; Huang, Xiangfeng ; Li, Guangming

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, February 2018, Vol.77(3-4), pp.960-970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 29488959 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2017.604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cao, Hh
  2. Li, Gm
  3. Xu, Jc
  4. Huang, Juwen
  5. Liu, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...