skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Multimedia Information Systems xóa Tất cả các phiên bản Hwang, Wu-Yuin xóa Tất cả các phiên bản SpringerLink Books - All xóa Tất cả các phiên bản Hu, Jun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Learning Robots: Teaching Design Students in Integrating Intelligence
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Robots: Teaching Design Students in Integrating Intelligence

Barakova, Emilia ; Hu, Jun; Chang, Maiga (Editor) ; Hwang, Wu-Yuin (Editor) ; Chen, Ming-Puu (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Edutainment Technologies. Educational Games and Virtual Reality/Augmented Reality Applications: 6th International Conference on E-learning and Games, Edutainment 2011, Taipei, Taiwan, September 2011. Proceedings, pp.326-333

ISBN: 9783642234552 ; ISBN: 3642234550 ; E-ISBN: 9783642234569 ; E-ISBN: 3642234569 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23456-9_60

Toàn văn sẵn có

2
Learning from Internet of Things for Improving Environmentally Responsible Behavior
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning from Internet of Things for Improving Environmentally Responsible Behavior

Hu, Jun ; van Der Vlist, Bram ; Niezen, Gerrit ; Willemsen, Willem ; Willems, Don ; Feijs, Loe; Chang, Maiga (Editor) ; Hwang, Wu-Yuin (Editor) ; Chen, Ming-Puu (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Edutainment Technologies. Educational Games and Virtual Reality/Augmented Reality Applications: 6th International Conference on E-learning and Games, Edutainment 2011, Taipei, Taiwan, September 2011. Proceedings, pp.292-299

ISBN: 9783642234552 ; ISBN: 3642234550 ; E-ISBN: 9783642234569 ; E-ISBN: 3642234569 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23456-9_56

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...