skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Mortality xóa Tác giả/ người sáng tác: Hoye, Angela xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply: Long-Term Follow-Up of Elective Chronic Total Coronary Occlusion Angioplasty

George, Sudhakar ; Cockburn, James ; Clayton, Tim C. ; Ludman, Peter ; Cotton, James ; Spratt, James ; Redwood, Simon ; de Belder, Mark ; de Belder, Adam ; Hill, Jonathan ; Hoye, Angela ; Palmer, Nick ; Rathore, Sudhir ; Gershlick, Anthony ; Di Mario, Carlo ; Hildick-Smith, David

Journal of the American College of Cardiology, 23 December 2014, Vol.64(24), pp.2709-2710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2014.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Follow-Up of Elective Chronic Total Coronary Occlusion Angioplasty: Analysis From the U.K. Central Cardiac Audit Database: Analysis From the U.K. Central Cardiac Audit Database

George, Sudhakar ; Cockburn, James ; Clayton, Tim C. ; Ludman, Peter ; Cotton, James ; Spratt, James ; Redwood, Simon ; de Belder, Mark ; de Belder, Adam ; Hill, Jonathan ; Hoye, Angela ; Palmer, Nick ; Rathore, Sudhir ; Gershlick, Anthony ; Di Mario, Carlo ; Hildick-Smith, David

Journal of the American College of Cardiology, 22 July 2014, Vol.64(3), pp.235-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2014.04.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cockburn, James
  2. Redwood, Simon
  3. Cotton, James
  4. Hill, Jonathan
  5. Rathore, Sudhir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...