skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steinberg, Laurence xóa Tác giả/ người sáng tác: Burchinal, Margaret xóa Tác giả/ người sáng tác: Houts, Renate xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Family and Child-Care Antecedents of Awakening Cortisol Levels in Adolescence

Roisman, Glenn I. ; Barnett-Walker, Kortnee ; Owen, Margaret Tresch ; Bradley, Robert H. ; Steinberg, Laurence ; Susman, Elizabeth ; Booth-Laforce, Cathryn ; Belsky, Jay ; Houts, Renate

Child Development, 1 May 2009, Vol.80(3), pp.907-920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ERIC (U.S. Dept. of Education)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bradley, Robert H
  2. Owen, Margaret Tresch
  3. Steinberg, Laurence
  4. Halpern-Felsher, Bonnie
  5. Susman, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...