skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hou Jingwei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen isotope exchange membrane reaction assembly

Gong Yu ; Hu Sheng ; Xiong Liangping ; Hou Jingwei ; Chen Xiaojun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen isotope exchange membrane reaction assembly

Gong Yu ; Hu Sheng ; Xiong Liangping ; Hou Jingwei ; Chen Xiaojun

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for preparing hydrophobic catalyst by freezing molding

Chen Xiaojun ; GAO Xiaoling ; Hou Jingwei ; Hu Sheng ; Luo Yangming ; Ren Xingbi ; Weng Kuiping ; Xiong Liangping

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于氢同位素分离的大面积钯膜装置
Large-area palladium membrane device for hydrogen isotope separation

Yue Lei ; Wang Heyi ; Xiao Chengjian ; Xiong Liangping ; Gong Yu ; Hou Jingwei ; Chen Xiaojun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种聚变-裂变混合堆聚变靶室产物的处理方法
Method for processing products of fusion-fission hybrid reactor fusion target chamber

Xiong Liangping ; Wang Heyi ; Chen Xiaojun ; Gong Yu ; Yue Lei ; Hou Jingwei ; Xia Xiulong ; Zhang Qinying ; Xiao Chengjian ; Liu Yunnu

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous upgrading and tritium removal process of heavy water

Xia Xiulong ; Xiong Liangping ; Hou Jingwei ; Peng Shuming ; Liu Jun ; Liu Yunnu ; Chen Xiaojun ; Xiao Chengjian ; Gong Yu ; Chen Ping ; Zhang Qinying

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy water is upgraded and detritiation device simultaneously

Xia Xiulong ; Xiong Liangping ; Hou Jingwei ; Peng Shuming ; Liu Jun ; Liu Yunnu ; Chen Xiaojun ; Xiao Chengjian ; Gong Yu ; Chen Ping ; Zhang Qinying

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selectively passing material and preparation method thereof

Xia Xiulong ; Hao Fanhua ; LI Yi ; Fu Zhonghua ; Xiong Liangping ; Xie Bo ; Xiao Chengjian ; Gong Yu ; Hou Jingwei ; Zhang Qinying ; Chen Ping

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High -efficient recovery unit of hydrogen isotope based on catalytic reaction and membrane separation are cascaded

Xiong Liangping ; Hou Jingwei ; Gong Yu ; Han Jun ; Hu Sheng ; Xia Xiulong ; Xiao Chengjian ; Liu Yunnu ; Chen Xiaojun ; Zhang Qinying

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen isotope efficient recovery apparatus based on catalysis reaction and membrane separation cascade connection, and recovery method thereof

Xiong Liangping ; Hou Jingwei ; Gong Yu ; Han Jun ; Hu Sheng ; Xia Xiulong ; Xiao Chengjian ; Liu Yunnu ; Chen Xiaojun ; Zhang Qinying

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种聚变-裂变混合堆聚变靶室产物的处理装置
Device for processing products of fusion-fission hybrid reactor fusion target chamber

Xiong Liangping ; Wang Heyi ; Chen Xiaojun ; Gong Yu ; Hou Jingwei ; Yue Lei ; Zhang Qinying ; Xia Xiulong ; Xiao Chengjian ; Liu Yunnu

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种聚变堆排灰气中的氘氚快速回收装置及方法
Device and method for quickly recovering deuterium and tritium in fusion reactor discharged ash gases

Xiong Liangping ; Wang Heyi ; Gong Yu ; Yue Lei ; Hou Jingwei ; Chen Xiaojun ; Liu Yunnu ; Xia Xiulong ; Xiao Chengjian ; Zhang Qinying

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation method of neat hydrophobic catalyst

Hou Jingwei ; Gu Mei ; Hu Sheng ; LI Yi ; Xiong Liangping ; Gong Yu ; Chen Xiaojun ; Xiao Chengjian ; Luo Yangming ; Huang Hongwen

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for preparing hydrophobic catalyst by freezing molding

Chen Xiaojun ; GAO Xiaoling ; Hou Jingwei ; Hu Sheng ; Luo Yangming ; Ren Xingbi ; Weng Kuiping ; Xiong Liangping

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hou Jingwei
  2. Xiong Liangping
  3. Chen Xiaojun
  4. Gong Yu
  5. Xiao Chengjian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...