skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hou, Jingwei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and characterization of hydrophobic Pt-Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation

Hu, Sheng ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Weng, Kuiping ; Ren, Xingbi ; Luo, Yangming

Journal of Hazardous Materials, March 30, 2012, Vol.209-210, p.478(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The roles of metals and their oxide species in hydrophobic Pt–Ru catalysts for the interphase H/D isotope separation

Hu, Sheng ; Xiong, Liangping ; Hou, Jingwei ; Weng, Kuiping ; Luo, Yangming ; Yang, Tongzai

International Journal of Hydrogen Energy, 2010, Vol.35(19), pp.10118-10126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.08.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and characterization of hydrophobic Pt–Fe catalysts with enhanced catalytic activities for interface hydrogen isotope separation

Hu, Sheng ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Weng, Kuiping ; Ren, Xingbi ; Luo, Yangming

Journal of Hazardous Materials, 30 March 2012, Vol.209-210, pp.478-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.01.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrophobic Pt catalysts with different carbon substrates for the interphase hydrogen isotope separation

Hu, Sheng ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Weng, Kuiping ; Yang, Tongzai ; Luo, Yangming

Separation and Purification Technology, 20 February 2011, Vol.77(2), pp.214-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-5866 ; E-ISSN: 1873-3794 ; DOI: 10.1016/j.seppur.2010.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat transfer and cracking performance of endothermic hydrocarbon fuel when it cools a high temperature channel

Yue, Lei ; Wu, Jianzhou ; Gong, Yu ; Hou, Jingwei ; Xiong, Liangping ; Xiao, Chengjian ; Fang, Wenjun

Fuel Processing Technology, August 2016, Vol.149, pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3820 ; E-ISSN: 1873-7188 ; DOI: 10.1016/j.fuproc.2016.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hou, Jingwei
  2. Xiong, Liangping
  3. Hu, Sheng
  4. Luo, Yangming
  5. Xiong, Lp

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...