skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Latin America xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Hotez, Peter J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The NTDs and Vaccine Diplomacy in Latin America: Opportunities for United States Foreign Policy

Hotez, Peter J

2014, Vol.8(9), p.e2922 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1935-2735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0002922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinventing Guantanamo: From Detainee Facility to Center for Research on Neglected Diseases of Poverty in the Americas (Editorial)

Hotez, Peter J

PLoS Neglected Tropical Diseases, 2008, Vol.2(2), p.e201 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1935-2735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0000201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hotez, P.J.
  2. Hotez, Peter
  3. Hotez, Pj
  4. Hotez, Peter J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...