skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Nhan đề tạp chí: Case Reports In Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Hosseini, Seyed Hamzeh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Edema Occurring during Treatment with Risperidone Combined with Citalopram

Hosseini, Seyed Hamzeh ; Ahmadi, Amirhossein; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2012, Vol.2012, 3 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2012/540732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ahmadi, A.
  2. Hosseini, Seyed Hamzeh
  3. Kennedy, S
  4. Ahmadi, Amirhossein
  5. Hosseini, S.H.

theo chủ đề:

  1. Medicine
  2. Case Report

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...