skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: German xóa Tác giả/ người sáng tác: Horsch, Alexander xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bildverarbeitung für die Medizin 2006: Algorithmen Systeme Anwendungen Proceedings des Workshops vom 19. – 21. März 2006 in Hamburg
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bildverarbeitung für die Medizin 2006: Algorithmen Systeme Anwendungen Proceedings des Workshops vom 19. – 21. März 2006 in Hamburg

Handels, Heinz ; Ehrhardt, Jan ; Horsch, Alexander ; Meinzer, Hans-Peter ; Tolxdorff, Thomas

Series ISSN: 1431-472X ; ISBN: 978-3-540-32136-1 ; E-ISBN: 978-3-540-32137-8 ; DOI: 10.1007/3-540-32137-3

Toàn văn sẵn có

2
Bildverarbeitung für die Medizin 2007: Algorithmen – Systeme – Anwendungen Proceedings des Workshops vom 25.–27. März 2007 in München
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bildverarbeitung für die Medizin 2007: Algorithmen – Systeme – Anwendungen Proceedings des Workshops vom 25.–27. März 2007 in München

Horsch, Alexander ; Deserno, Thomas ; Handels, Heinz ; Meinzer, Hans-Peter ; Tolxdorff, Thomas

Series ISSN: 1431-472X ; ISBN: 978-3-540-71090-5 ; E-ISBN: 978-3-540-71091-2 ; DOI: 10.1007/978-3-540-71091-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Horsch, Alexander
  2. Handels, Heinz
  3. Tolxdorff, Thomas
  4. Meinzer, Hans-Peter
  5. Ehrhardt, Jan

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...