skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Horn, Tassilo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TTC 2013 Flowgraphs Case

Horn, Tassilo

EPTCS 135, 2013, pp. 3-7

Arxiv ID: 1312.0341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving the Petri-Nets to Statecharts Transformation Case with FunnyQT

Horn, Tassilo

EPTCS 135, 2013, pp. 88-94

Arxiv ID: 1312.0351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving the TTC 2013 Flowgraphs Case with FunnyQT

Horn, Tassilo

EPTCS 135, 2013, pp. 57-68

Arxiv ID: 1312.0347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Program Understanding: A Reengineering Case for the Transformation Tool Contest

Horn, Tassilo; Horn, Tassilo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2011

DOI: 10.4204/EPTCS.74.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving the TTC 2011 Compiler Optimization Case with GReTL

Horn, Tassilo; Horn, Tassilo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2011

DOI: 10.4204/EPTCS.74.10

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saying Hello World with GReTL - A Solution to the TTC 2011 Instructive Case

Horn, Tassilo; Horn, Tassilo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2011

DOI: 10.4204/EPTCS.74.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving the Class Diagram Restructuring Transformation Case with FunnyQT

Horn, Tassilo

EPTCS 135, 2013, pp. 75-82

Arxiv ID: 1312.0349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving the TTC 2011 Reengineering Case with GReTL

Horn, Tassilo; Horn, Tassilo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2011

DOI: 10.4204/EPTCS.74.12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The GReTL Transformation Language
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The GReTL Transformation Language

Horn, Tassilo ; Ebert, Jürgen; Cabot, Jordi (Editor) ; Visser, Eelco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Theory and Practice of Model Transformations: 4th International Conference, ICMT 2011, Zurich, Switzerland, June 27-28, 2011. Proceedings, pp.183-197

ISBN: 9783642217319 ; ISBN: 3642217311 ; E-ISBN: 9783642217326 ; E-ISBN: 364221732X ; DOI: 10.1007/978-3-642-21732-6_13

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Horn, Tassilo
  2. Tassilo Horn
  3. Ebert, Jürgen
  4. Cabot, Jordi
  5. Jakumeit, Edgar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...