skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Hori, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2017 plasma roadmap: low temperature plasma science and technology

Adamovich, I ; Baalrud, S D ; Bogaerts, A ; Bruggeman, P J ; Cappelli, M ; Colombo, V ; Czarnetzki, U ; Ebert, U ; Eden, J G ; Favia, P ; Graves, D B ; Hamaguchi, S ; Hieftje, G ; Hori, M ; Kaganovich, I D ; Kortshagen, U ; Kushner, M J ; Mason, N J ; Mazouffre, S ; Thagard, S Mededovic ; Metelmann, H-R ; Mizuno, A ; Moreau, E ; Murphy, A B ; Niemira, B A ; Oehrlein, G S ; Petrovic, Z Lj ; Pitchford, L C ; Pu, Y-K ; Rauf, S ; Sakai, O ; Samukawa, S ; Starikovskaia, S ; Tennyson, J ; Terashima, K ; Turner, M M ; Van De Sanden, M C M ; Vardelle, A

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, Vol.50(32), p.323001 (46pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/1361-6463/aa76f5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2012 plasma roadmap

Samukawa, Seiji ; Hori, Masaru ; Rauf, Shahid ; Tachibana, Kunihide ; Bruggeman, Peter ; Kroesen, Gerrit ; Whitehead, J Christopher ; Murphy, Anthony B ; Gutsol, Alexander F ; Starikovskaia, Svetlana ; Kortshagen, Uwe ; Boeuf, Jean-Pierre ; Sommerer, Timothy J ; Kushner, Mark J ; Czarnetzki, Uwe ; Mason, Nigel

Journal of Physics D: Applied Physics, 2012, Vol.45(25), p.253001 (37pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/45/25/253001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Samukawa, S
  2. Starikovskaia, Svetlana
  3. Rauf, S
  4. Hori, M
  5. Kortshagen, U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...