skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hernquist, Lars xóa Tác giả/ người sáng tác: Hopkins, Philip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Non-Parametric Estimate of Mass 'Scoured' in Galaxy Cores

Hopkins, Philip ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 2, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2010.16915.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Semi-Analytic Model for the Co-evolution of Galaxies, Black Holes, and Active Galactic Nuclei

Somerville, Rachel S. ; Hopkins, Philip F. ; Cox, Thomas J. ; Robertson, Brant E. ; Hernquist, Lars

Arxiv ID: 0808.1227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discriminating Between the Physical Processes that Drive Spheroid Size Evolution

Hopkins, Philip ; Bundy, Kevin ; Hernquist, Lars ; Wuyts, Stijn ; Cox, Thomas; Cox, Thomas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 6, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.15699.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hopkins, P.F.
  2. Hernquist, Lars
  3. Hernquist, L.
  4. Hopkins, Pf
  5. Hopkins, Philip

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...