skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Hong, Jason xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Great Wall

Hong, Jason

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Aug 2016, Vol.59(8), p.10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researchers' big data crisis; understanding design and functionality

Stonebraker, Michael ; Hong, Jason

Communications of the ACM, 01 February 2012, Vol.55(2), pp.10-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2076450.2076453

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hong, J.
  2. Hong, Jason
  3. Stonebraker, M
  4. Stonebraker, Michael
  5. Kavi, Rahul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...