skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Holmer, Freeman xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Presidential Election and Transition 1960-61
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Presidential Election and Transition 1960-61

Holmer, Freeman ; David, Paul T.

The Western Political Quarterly, 12/1962, Vol.15(4), p.741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00434078 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/445558

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Freeman Holmer
  2. Holmer, Freeman
  3. David, Paul T.

theo chủ đề:

  1. Political Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...