skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Nhan đề tạp chí: FEMS microbiology ecology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hollants, Joke xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations

Hollants, Joke ; Leliaert, Frédérik ; De Clerck, Olivier ; Willems, Anne

FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01446.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Willems, Anne
  2. Hollants, J.
  3. Leliaert, Frédérik
  4. Leliaert, Frederik
  5. Hollants, Joke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...