skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1995 xóa Tác giả/ người sáng tác: Holland, Simon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multimedia Interface Design in Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Interface Design in Education

Edwards, Alistair D. N ; Holland, Simon; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

NATO ASI Series, Computer and Systems Sciences ;

ISBN: 9783642581267 ; ISBN: 3642581269 ; DOI: 10.1007/978-3-642-58126-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...