skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sau 2005 xóa Tất cả các phiên bản Sage Publications (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Holgate, Jane xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De-collectivization and employment problems: the experiences of minority ethnic workers seeking help through Citizens Advice

Holgate, Jane ; Pollert, Anna ; Keles, Janroj ; Kumarappan, Leena

Work, Employment & Society, October 2012, Vol.26(5), pp.772-788 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: 10.1177/0950017012451641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response to protecting research participants: in defence of Citizens Advice

Holgate, Jane ; Pollert, Anna ; Keles, Janroj ; Kumarappan, Leena

Work, Employment & Society, December 2014, Vol.28(6), pp.1026-1031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: 10.1177/0950017014548305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faith in unions: From safe spaces to organised labour?

Holgate, Jane

Capital & Class, June 2013, Vol.37(2), pp.239-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-8168 ; E-ISSN: 2041-0980 ; DOI: 10.1177/0309816813484567

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Union Decline and Voice among Minority Ethnic Workers: Do Community-based Social Networks Help to Fill the Gap?

Holgate, Jane ; Pollert, Anna ; Keles, Janroj ; Kumarappan, Leena

Urban Studies, February 2012, Vol.49(3), pp.613-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098011431617

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community organising in the UK: A ‘new’ approach for trade unions?

Holgate, Jane

Economic and Industrial Democracy, August 2015, Vol.36(3), pp.431-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-831X ; E-ISSN: 1461-7099 ; DOI: 10.1177/0143831X13511275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Holgate, Jane
  2. Holgate, J.
  3. Kumarappan, Leena
  4. Pollert, Anna
  5. Keles, Janroj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...