skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Hohmann, Audrey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A web platform for storing, sharing and executing scientific workflows for Natural Risk Assessment: part 2 -description of an interoperable architecture based on open-source components
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A web platform for storing, sharing and executing scientific workflows for Natural Risk Assessment: part 2 -description of an interoperable architecture based on open-source components

Tellez-Arenas, Agnès ; Hohmann, Audrey ; Quentin, Adrien ; Negulescu, Caterina ; Smaï, Farid F

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Quentin, Adrien
  2. Hohmann, Audrey
  3. Smaï, Farid F
  4. Negulescu, Caterina
  5. Tellez-Arenas, Agnès

theo chủ đề:

  1. Web
  2. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...