skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Hoffman, Tyler xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
American poetry in performance: from Walt Whitman to hip hop
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American poetry in performance: from Walt Whitman to hip hop

Hoffman, Tyler

E-ISBN 9780472117819 ; E-ISBN 9780472035526 ; E-ISBN 9780472029631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoffman, Tyler

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...