skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Tác giả/ người sáng tác: Hocking, Brian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Governance and Diplomacy: Worlds Apart?

Cooper, Andrew ; Hocking, Brian ; Maley, William;; Cooper, Andrew ; Hocking, Brian ; Maley, William

ISBN: 978-1-349-30316-8 ; E-ISBN: 978-0-230-22742-2 ; DOI: 10.1057/9780230227422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Foreign Ministries in the European Union: Integrating Diplomats
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Ministries in the European Union: Integrating Diplomats

Hocking, Brian ;Spence, David;; Hocking, Brian (Editor) ; Spence, David (Editor)

Studies in Diplomacy and International Relations

ISBN: 9781403997753 ; ISBN: 1403997756 ; E-ISBN: 9780230287839 ; E-ISBN: 0230287832 ; DOI: 10.1007/978-0-230-28783-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...