skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hoang, Thi Bich Ngoc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ensuring Justice for People With Intellectual Disabilities in Criminal Procedure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensuring Justice for People With Intellectual Disabilities in Criminal Procedure

Vu, Cong Giao; Hoang, Thi Bich Ngoc; VNU Journal of Science: Legal Studies

Vu, C. G., Hoang, T. B. N. (2019). Ensuring Justice for People With Intellectual Disabilities in Criminal Procedure. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 44-53; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64771

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoang, Thi Bich Ngoc
  2. Vu, Cong Giao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...