skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Tác giả/ người sáng tác: Hoang, T. T. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A novel platform for internet-based mobile robot systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel platform for internet-based mobile robot systems

Duong, P. M; Hoang, T. T.; Van, N. T T; Viet, D. A.; Vinh, Truong Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26779

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van, N. T T
  2. Viet, D. A.
  3. Hoang, T. T.
  4. Vinh, Truong Quang
  5. Duong, P. M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...