skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hoàng, Văn Thái xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Primary study on the bacterial strain UL485 isolated from Chao in Hue province, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary study on the bacterial strain UL485 isolated from Chao in Hue province, Vietnam

Nguyễn, Thị Anh Đào; Lưu, Thị Thanh Huế; Hoàng, Văn Thái; Nguyễn, Huỳnh Minh Quyên; Nguyễn, Quỳnh Uyển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66947

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...