skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Ho, Bryan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenic mouse model for conditional expression of influenza hemagglutinin-tagged human SLC20A1/PIT1

Chande, Sampada ; Ho, Bryan ; Fetene, Jonathan ; Bergwitz, Clemens; Friedman, Peter A. (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0223052 ; PMCID: 6793878 ; PMID: 31613887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bergwitz, C.
  2. Fetene, J.
  3. Chande, S.
  4. Bergwitz, Clemens
  5. Ho, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...