skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Hjerm, Mikael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESS 5 - European Social Survey 2010, Sweden; ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige

Hjerm, Mikael ; Johansson Sevä, Ingemar; Swedish National Data Service; Swedish Research Council; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; Swedish Council for Working Life and Social Research; Umeå University, Department of Sociology

DOI: 10.5878/002220 ; Related DOI: 10.5878/002219

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...